نمودار

سننوع نرخمدت
1تعرفه1 ساله140013001387101411661350
1با کسر تخفیف1 ساله11201040110981193201080
1تعرفه2 ساله3,5003,4453,4682,5352,6873,375
1با کسر تخفیف2 ساله2,8002,7562,7742,0282,14902,700
2تعرفه1 ساله140013001387101411661350
2با کسر تخفیف1 ساله11201040110981193201080
2تعرفه2 ساله3,5003,4453,4682,5352,6873,375
2با کسر تخفیف2 ساله2,8002,7562,7742,0282,14902,700
3تعرفه1 ساله140013001387101411661350
3با کسر تخفیف1 ساله11201040110981193201080
3تعرفه2 ساله3,5003,4453,4682,5352,6873,375
3با کسر تخفیف2 ساله2,8002,7562,7742,0282,14902,700
4تعرفه1 ساله140013001387101411661350
4با کسر تخفیف1 ساله11201040110981193201080
4تعرفه2 ساله3,5003,4453,4682,5352,6873,375
4با کسر تخفیف2 ساله2,8002,7562,7742,0282,14902,700
5تعرفه1 ساله140013001387101411661350
5با کسر تخفیف1 ساله11201040110981193201080
5تعرفه2 ساله3,5003,4453,4682,5352,4113,375
5با کسر تخفیف2 ساله2,8002,7562,7742,0281,92802,700
6تعرفه1 ساله1400130013878309551350
6با کسر تخفیف1 ساله11201040110966476401080
6تعرفه2 ساله3,5003,4453,4682,0752,2003,375
6با کسر تخفیف2 ساله2,8002,7562,7741,6601,76002,700
7تعرفه1 ساله1400130013878309551350
7با کسر تخفیف1 ساله11201040110966476401080
7تعرفه2 ساله3,5003,4453,4682,0752,2003,375
7با کسر تخفیف2 ساله2,8002,7562,7741,6601,76002,700
8تعرفه1 ساله1400130013878309551350
8با کسر تخفیف1 ساله11201040110966476401080
8تعرفه2 ساله3,5003,4453,4682,0752,2003,375
8با کسر تخفیف2 ساله2,8002,7562,7741,6601,76002,700
9تعرفه1 ساله1400130013878309551350
9با کسر تخفیف1 ساله11201040110966476401080
9تعرفه2 ساله3,5003,4453,4682,0752,2003,375
9با کسر تخفیف2 ساله2,8002,7562,7741,6601,76002,700
10تعرفه1 ساله1400130013878309551350
10با کسر تخفیف1 ساله11201040110966476401080
10تعرفه2 ساله3,5003,4453,4682,0752,2003,375
10با کسر تخفیف2 ساله2,8002,7562,7741,6601,76002,700
11تعرفه1 ساله1400130013878309551350
11با کسر تخفیف1 ساله11201040110966476401080
11تعرفه2 ساله3,5003,4453,4682,0752,2003,375
11با کسر تخفیف2 ساله2,8002,7562,7741,6601,76002,700
12تعرفه1 ساله1400130013878309551350
12با کسر تخفیف1 ساله11201040110966476401080
12تعرفه2 ساله3,5003,4453,4682,0752,2003,375
12با کسر تخفیف2 ساله2,8002,7562,7741,6601,76002,700
13تعرفه1 ساله1400130013878309551350
13با کسر تخفیف1 ساله11201040110966476401080
13تعرفه2 ساله3,5003,4453,4682,0752,2003,375
13با کسر تخفیف2 ساله2,8002,7562,7741,6601,76002,700
14تعرفه1 ساله1400130013878309551350
14با کسر تخفیف1 ساله11201040110966476401080
14تعرفه2 ساله3,5003,4453,4682,0752,2003,375
14با کسر تخفیف2 ساله2,8002,7562,7741,6601,76002,700
15تعرفه1 ساله1400130013878309551350
15با کسر تخفیف1 ساله11201040110966476401080
15تعرفه2 ساله2,5752,5382,5572,0752,2003,375
15با کسر تخفیف2 ساله2,0602,0302,0451,6601,76002,700
16تعرفه1 ساله7837507807509551350
16با کسر تخفیف1 ساله62660062460076401080
16تعرفه2 ساله1,9581,9881,9501,8752,2002,505
16با کسر تخفیف2 ساله1,5661,5901,5601,5001,76002,004
17تعرفه1 ساله783750780750955770
17با کسر تخفیف1 ساله6266006246007640616
17تعرفه2 ساله1,9581,9881,9501,8752,1271,925
17با کسر تخفیف2 ساله1,5661,5901,5601,5001,70101,540
18تعرفه1 ساله783750780750898750770
18با کسر تخفیف1 ساله626600624600718600616
18تعرفه2 ساله1,9581,9881,9501,8752,0701,925
18با کسر تخفیف2 ساله1,5661,5901,5601,5001,65601,540
19تعرفه1 ساله783750780750898750770
19با کسر تخفیف1 ساله626600624600718600616
19تعرفه2 ساله1,9581,9881,9501,8752,0701,925
19با کسر تخفیف2 ساله1,5661,5901,5601,5001,65601,540
20تعرفه1 ساله783750780750898750770
20با کسر تخفیف1 ساله626600624600718600616
20تعرفه2 ساله1,9581,9881,9501,8752,0701,925
20با کسر تخفیف2 ساله1,5661,5901,5601,5001,65601,540
21تعرفه1 ساله783750780750898750770
21با کسر تخفیف1 ساله626600624600718600616
21تعرفه2 ساله1,9581,9881,9501,8752,0701,925
21با کسر تخفیف2 ساله1,5661,5901,5601,5001,65601,540
22تعرفه1 ساله783750780750898750770
22با کسر تخفیف1 ساله626600624600718600616
22تعرفه2 ساله1,9581,9881,9501,8752,0701,925
22با کسر تخفیف2 ساله1,5661,5901,5601,5001,65601,540
23تعرفه1 ساله783750780750898750770
23با کسر تخفیف1 ساله626600624600718600616
23تعرفه2 ساله1,9581,9881,9501,8752,0701,925
23با کسر تخفیف2 ساله1,5661,5901,5601,5001,65601,540
24تعرفه1 ساله783750780750898750770
24با کسر تخفیف1 ساله626600624600718600616
24تعرفه2 ساله1,9581,9881,9501,8752,0701,925
24با کسر تخفیف2 ساله1,5661,5901,5601,5001,65601,540
25تعرفه1 ساله783750780750898750770
25با کسر تخفیف1 ساله626600624600718600616
25تعرفه2 ساله2,0361,9882,0281,8752,3622,015
25با کسر تخفیف2 ساله1,6281,5901,6221,5001,88901,612
26تعرفه1 ساله8357758327751122775830
26با کسر تخفیف1 ساله668620665620897620664
26تعرفه2 ساله2,0882,0542,0801,9372,5862,075
26با کسر تخفیف2 ساله1,6701,6431,6641,5492,06801,660
27تعرفه1 ساله8357758327751122775830
27با کسر تخفیف1 ساله668620665620897620664
27تعرفه2 ساله2,0882,0542,0801,9372,5862,075
27با کسر تخفیف2 ساله1,6701,6431,6641,5492,06801,660
28تعرفه1 ساله8357758327751122775830
28با کسر تخفیف1 ساله668620665620897620664
28تعرفه2 ساله2,0882,0542,0801,9372,5862,075
28با کسر تخفیف2 ساله1,6701,6431,6641,5492,06801,660
29تعرفه1 ساله8357758327751122775830
29با کسر تخفیف1 ساله668620665620897620664
29تعرفه2 ساله2,0882,0542,0801,9372,5862,075
29با کسر تخفیف2 ساله1,6701,6431,6641,5492,06801,660
30تعرفه1 ساله8357758327751122775830
30با کسر تخفیف1 ساله668620665620897620664
30تعرفه2 ساله2,0882,0542,0801,9372,5862,075
30با کسر تخفیف2 ساله1,6701,6431,6641,5492,06801,660
31تعرفه1 ساله8357758327751122775830
31با کسر تخفیف1 ساله668620665620897620664
31تعرفه2 ساله2,0882,0542,0801,9372,5862,075
31با کسر تخفیف2 ساله1,6701,6431,6641,5492,06801,660
32تعرفه1 ساله8357758327751122775830
32با کسر تخفیف1 ساله668620665620897620664
32تعرفه2 ساله2,0882,0542,0801,9372,5862,075
32با کسر تخفیف2 ساله1,6701,6431,6641,5492,06801,660
33تعرفه1 ساله8357758327751122775830
33با کسر تخفیف1 ساله668620665620897620664
33تعرفه2 ساله2,0882,0542,0801,9372,5862,075
33با کسر تخفیف2 ساله1,6701,6431,6641,5492,06801,660
34تعرفه1 ساله8357758327751122775830
34با کسر تخفیف1 ساله668620665620897620664
34تعرفه2 ساله2,0882,0542,0801,9372,5862,075
34با کسر تخفیف2 ساله1,6701,6431,6641,5492,06801,660
35تعرفه1 ساله8357758327751122775830
35با کسر تخفیف1 ساله668620665620897620664
35تعرفه2 ساله2,6352,7142,6261,9372,7992,630
35با کسر تخفیف2 ساله2,1082,1712,1001,5492,23902,104
36تعرفه1 ساله1200117511961118128611181200
36با کسر تخفیف1 ساله9609409568941028894960
36تعرفه2 ساله3,0003,1142,9902,7952,9633,000
36با کسر تخفیف2 ساله2,4002,4912,3922,2362,37002,400
37تعرفه1 ساله1200117511961118128611181200
37با کسر تخفیف1 ساله9609409568941028894960
37تعرفه2 ساله3,0003,1142,9902,7952,9633,000
37با کسر تخفیف2 ساله2,4002,4912,3922,2362,37002,400
38تعرفه1 ساله1200117511961118128611181200
38با کسر تخفیف1 ساله9609409568941028894960
38تعرفه2 ساله3,0003,1142,9902,7952,9633,000
38با کسر تخفیف2 ساله2,4002,4912,3922,2362,37002,400
39تعرفه1 ساله1200117511961118128611181200
39با کسر تخفیف1 ساله9609409568941028894960
39تعرفه2 ساله3,0003,1142,9902,7952,9633,000
39با کسر تخفیف2 ساله2,4002,4912,3922,2362,37002,400
40تعرفه1 ساله1200117511961118128611181200
40با کسر تخفیف1 ساله9609409568941028894960
40تعرفه2 ساله3,0003,1142,9902,7953,4643,000
40با کسر تخفیف2 ساله2,4002,4912,3922,2362,77102,400
41تعرفه1 ساله1200117511961175167011751200
41با کسر تخفیف1 ساله9609409569401336940960
41تعرفه2 ساله3,0003,1142,9902,9373,8483,000
41با کسر تخفیف2 ساله2,4002,4912,3922,3493,07802,400
42تعرفه1 ساله1200117511961175167011751200
42با کسر تخفیف1 ساله9609409569401336940960
42تعرفه2 ساله3,0003,1142,9902,9373,8483,000
42با کسر تخفیف2 ساله2,4002,4912,3922,3493,07802,400
43تعرفه1 ساله1200117511961175167011751200
43با کسر تخفیف1 ساله9609409569401336940960
43تعرفه2 ساله3,0003,1142,9902,9373,8483,000
43با کسر تخفیف2 ساله2,4002,4912,3922,3493,07802,400
44تعرفه1 ساله1200117511961175167011751200
44با کسر تخفیف1 ساله9609409569401336940960
44تعرفه2 ساله3,0003,4032,9902,9373,8483,000
44با کسر تخفیف2 ساله2,4002,7222,3922,3493,07802,400
45تعرفه1 ساله1200117511961175167011751200
45با کسر تخفیف1 ساله9609409569401336940960
45تعرفه2 ساله3,3003,4033,4952,9373,9113,300
45با کسر تخفیف2 ساله2,6402,7222,7962,3493,12802,640
46تعرفه1 ساله1400135013981350171813501400
46با کسر تخفیف1 ساله1120108011181080137410801120
46تعرفه2 ساله3,5003,5783,4953,7353,9593,500
46با کسر تخفیف2 ساله2,8002,8622,7962,9883,16702,800
47تعرفه1 ساله1400135013981350171813501400
47با کسر تخفیف1 ساله1120108011181080137410801120
47تعرفه2 ساله3,5003,5783,4953,7353,9593,500
47با کسر تخفیف2 ساله2,8002,8622,7962,9883,16702,800
48تعرفه1 ساله1400135013981350171813501400
48با کسر تخفیف1 ساله1120108011181080137410801120
48تعرفه2 ساله3,5003,5783,4953,7353,9593,500
48با کسر تخفیف2 ساله2,8002,8622,7962,9883,16702,800
49تعرفه1 ساله1400135013981350171813501400
49با کسر تخفیف1 ساله1120108011181080137410801120
49تعرفه2 ساله3,5003,5783,4953,7353,9593,500
49با کسر تخفیف2 ساله2,8002,8622,7962,9883,16702,800
50تعرفه1 ساله1400135013981350171813501400
50با کسر تخفیف1 ساله1120108011181080137410801120
50تعرفه2 ساله3,5383,6273,5303,7354,7483,500
50با کسر تخفیف2 ساله2,8302,9012,8242,9883,79802,800
51تعرفه1 ساله1425138014211380232313801400
51با کسر تخفیف1 ساله1140110411361104185811041120
51تعرفه2 ساله3,5633,6573,5533,4505,3533,500
51با کسر تخفیف2 ساله2,8502,9252,8422,7604,28202,800
52تعرفه1 ساله1425138014211380232313801400
52با کسر تخفیف1 ساله1140110411361104185811041120
52تعرفه2 ساله3,5633,6573,5533,4505,3533,500
52با کسر تخفیف2 ساله2,8502,9252,8422,7604,28202,800
53تعرفه1 ساله1425138014211380232313801400
53با کسر تخفیف1 ساله1140110411361104185811041120
53تعرفه2 ساله3,5633,6573,5533,4505,3533,500
53با کسر تخفیف2 ساله2,8502,9252,8422,7604,28202,800
54تعرفه1 ساله1425138014211380232313801400
54با کسر تخفیف1 ساله1140110411361104185811041120
54تعرفه2 ساله3,5633,6573,5533,4505,3533,500
54با کسر تخفیف2 ساله2,8502,9252,8422,7604,28202,800
55تعرفه1 ساله1425138014211380232313801400
55با کسر تخفیف1 ساله1140110411361104185811041120
55تعرفه2 ساله4,0504,1854,0463,4505,8894,025
55با کسر تخفیف2 ساله3,2403,3483,2362,7604,71103,220
56تعرفه1 ساله1750170017501700273417001750
56با کسر تخفیف1 ساله1400136014001360218713601400
56تعرفه2 ساله4,3754,5054,3754,2506,3004,375
56با کسر تخفیف2 ساله3,5003,6043,5003,4005,04003,500
57تعرفه1 ساله1750170017501700273417001750
57با کسر تخفیف1 ساله1400136014001360218713601400
57تعرفه2 ساله4,3754,5054,3754,2506,3004,375
57با کسر تخفیف2 ساله3,5003,6043,5003,4005,04003,500
58تعرفه1 ساله1750170017501700273417001750
58با کسر تخفیف1 ساله1400136014001360218713601400
58تعرفه2 ساله4,3754,5054,3754,2506,3004,375
58با کسر تخفیف2 ساله3,5003,6043,5003,4005,04003,500
59تعرفه1 ساله1750170017501700273417001750
59با کسر تخفیف1 ساله1400136014001360218713601400
59تعرفه2 ساله4,3754,5054,3754,2506,3004,375
59با کسر تخفیف2 ساله3,5003,6043,5003,4005,04003,500
60تعرفه1 ساله1750170017501700273417001750
60با کسر تخفیف1 ساله1400136014001360218713601400
60تعرفه2 ساله4,6005,3304,6004,25010,9025,650
60با کسر تخفیف2 ساله3,6804,2643,6803,4008,72104,520
61تعرفه1 ساله190022001900170062622600
61با کسر تخفیف1 ساله1520176015201360500902080
61تعرفه2 ساله4,7505,8304,7504,25014,4306,500
61با کسر تخفیف2 ساله3,8004,6643,8003,40011,54405,200
62تعرفه1 ساله190022001900170062622600
62با کسر تخفیف1 ساله1520176015201360500902080
62تعرفه2 ساله4,7505,8304,7504,25014,4306,500
62با کسر تخفیف2 ساله3,8004,6643,8003,40011,54405,200
63تعرفه1 ساله190022001900170062622600
63با کسر تخفیف1 ساله1520176015201360500902080
63تعرفه2 ساله4,7505,8304,7504,25014,4306,500
63با کسر تخفیف2 ساله3,8004,6643,8003,40011,54405,200
64تعرفه1 ساله190022001900170062622600
64با کسر تخفیف1 ساله1520176015201360500902080
64تعرفه2 ساله4,7505,8304,7504,25014,4308,600
64با کسر تخفیف2 ساله3,8004,6643,8003,40011,54406,880
65تعرفه1 ساله190022001900170062624000
65با کسر تخفیف1 ساله1520176015201360500903200
65تعرفه2 ساله5,7255,8304,7506,37514,43010,000
65با کسر تخفیف2 ساله4,5804,6643,8005,10011,54408,000
66تعرفه1 ساله255025504000
66با کسر تخفیف1 ساله2040002040003200
66تعرفه2 ساله6,3756,37510,000
66با کسر تخفیف2 ساله5,100005,100008,000
67تعرفه1 ساله255025504000
67با کسر تخفیف1 ساله2040002040003200
67تعرفه2 ساله6,3756,37510,000
67با کسر تخفیف2 ساله5,100005,100008,000
68تعرفه1 ساله255025504000
68با کسر تخفیف1 ساله2040002040003200
68تعرفه2 ساله6,3756,37510,000
68با کسر تخفیف2 ساله5,100005,100008,000
69تعرفه1 ساله255025504000
69با کسر تخفیف1 ساله2040002040003200
69تعرفه2 ساله6,3756,37510,000
69با کسر تخفیف2 ساله5,100005,100008,000
70تعرفه1 ساله255025504000
70با کسر تخفیف1 ساله2040002040003200
70تعرفه2 ساله2,5506,37510,000
70با کسر تخفیف2 ساله2,040005,100008,000

 


دکمه بازگشت به بالا