شرکت بیمه Sompo Japan Sigorta

شرکت بیمه Doğa Sigorta

شرکت بیمه ANA SİGORTA

شرکت بیمه Groupama

شرکت بیمه ANKARA SİGORTA

شرکت بیمه Demir Hayat

شرکت بیمه AREX

شرکت بیمه TÜRK NİPPON