آتش سوزی جنگل ازمیر

آتش سوزی جنگل ازمیر

آتش سوزی جنگل ازمیر به دلیل نا مشخصی رخ داد. خدمه تیم های آتشنشانی و دستگاه های محلی در حال انجام اقدامات فوری در