موزه اینستاگرام استانبول

موزه اینستاگرام استانبول

موزه اینستاگرام استانبول (Dream Rooms) موزه‌ای کانسپچوال است که فعالین شبکه مجازی را جمع می‌کند تا برای اینستاگرم خود عکس جمع کنند