ستاره های آکروباتیک ترکیه

ستاره های آکروباتیک ترکیه

ترکیش استارز، تیم آکروباتیک نیروی هوایی ترکیه، مکان های تاریخی ، مهم و زیبایی های طبیعی 42 شهر محل اجرای نمایش خود را از کابین خلبان به نمایش گذاشتند