لغو الزام ماسک در ترکیه

لغو الزام ماسک در ترکیه

اگر مواردی که فردا اعلام می شود کمتر از هزار مورد باشد، الزام ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی به طور کامل حذف می شود

ترکیه پس از تعطیلی کامل عادی می شود

عادی سازی ترکیه

عادی سازی ترکیه پس از تعطیلی : وزیر بهداشت ، فهرتین کوچا ، در مورد دوره عادی سازی که همه مشتاقانه منتظر آن هستند ، گفت: “ما در حال رسیدن به روزهایی هستیم که در پایان یک ماه محدودیت ها به تدریج برداشته می شوند و بیشتر آنها را در خانه های خود سپری میکنیم. […]