بازسازی مسجد ایاصوفیه

بازسازی مسجد ایاصوفیه

مهمت نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری گفت: “همه ی کار هایی که باید در ایاصوفیه انجام شود در حال بررسی است