فرودگاه آتاتورک استانبول

فرودگاه آتاترک استانبول

وزیر شهر سازی : ما درب های فرودگاه آتاتورک را برای ساخت هیچ اقامتگاه، مرکز تجارت یا ساخت و ساز دیگر باز نمی کنیم