حقوق قانونی و اجتماعی خارجیان در ترکیه

حقوق قانونی و اجتماعی

درباره حقوق قانونی و اجتماعی خارجیان در ترکیه بیشتر بدانیم… با چه قوانینی از حقوق تأمین اجتماعی خارجی ها محافظت می شود؟   در قانون اساسی جمهوری ترکیه “همه حق امنیت اجتماعی دارند”. تأمین صورت می گیرد. این عبارت شامل حقوق اجتماعی بیگانگان نیز می شود. قانون بیمه های اجتماعی و بیمه سلامت عمومی نیز […]