سرمایه گذاری مردم ترکیه

سرمایه گذاری مردم ترکیه

تایج تحقیقاتی که با عنوان «ترجیحات سرمایه‌گذاری»که توسط آردا سرووی انجام شده است، نشان می‌دهد که مردم ترکیه اگر امروز سرمایه‌گذاری کنند، با نرخ 42.9 درصد،طلا را بیشتر ترجیح می‌دهند