تحول در خدمات شهروندان

تحول در خدمات شهروندان

تا به امروز، شهروندی که خانه‌اش را تغییر شکل داده بود، می‌توانست یکی از حمایت‌های اجاره خمایتی یا سودی را که به وام‌های بانکی داده می‌شود، انتخاب کند