آماده سازی شرکت ترکسل برای دوره تعطیلی 17 روزه

آماده سازی شرکت ترکسل

آماده سازی شرکت ترکسل برای دوره تعطیلی 17 روزه جدید که در محدوده اقدامات Covid-19 انجام شده است به پایان رسید .   طبق بیانیه ترکسل ، ترکسل که از طریق زیرساخت های قوی خود در این فرآیند راه حل های مناسب برای نیازهای مشتریان خود را ارائه خواهد داد ، همچنین به طور شبانه […]