کشف بنای تاریخی در استانبول

کشف بنای تاریخی در استانبول

کشف مهمی در حفاری های ایستگاه قطار حیدرپاشا در کادیکوی انجام شد. در حین کاوش ها، بنای آرامگاهی متعلق به دوره هلنیستی متاخر پیدا شد، که برای استانبول دارای اهمیت بسیاریست