آیین نامه مبارزه با موسیلاژ

آیین نامه مبارزه با موسیلاژ

آلودگی دریاها در منبع پاکسازی خواهد شد. از ریختن آب های آلوده به دریا جلوگیری می شود. آیین نامه حاوی اقدامات جدی و فعالیت های جدید در مبارزه با موسیلاژ تصویب شد