افزایش تنش در دریای سیاه با مخالفت های روسیه و با شرکت 30 کشور آغاز میشود

افزایش تنش در دریای سیاه

افزایش تنش در دریای سیاه تنش در دریای سیاه در حال افزایش است! با وجود همه مخالفت های روسیه ، رزمایش با شرکت 30 کشور آغاز می شود تنش ها بین روسیه و اوکراین همچنان در حال افزایش است. با وجود همه مخالفت های روسیه ، بیش از 30 کشور به همراه ایالات متحده آمریکا […]