آبله میمون در ترکیه

آبله میمون در ترکیه

فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت، بیانیه ای در مورد ویروس آبله میمون که به سرعت در اروپا در حال گسترش است، ارائه داد