بال های ناجی نیروی هوایی ترکیه

بال های ناجی نیروی هوایی ترکیه

تیم‌های فرماندهی ناوگان 203، معروف به “ناوگان فرشته”، وابسته به پنجمین فرماندهی پایگاه جت اصلی در مرزیفون، نقش فعالی در فعالیت‌های جستجو و نجات و