نسل کشی نه راه تبعید

نسل کشی نه راه تبعید

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند عادی سازی روابط با ارمنستان در این نشست گفت: همه بازیگران باید سازنده باشند و از این روند حمایت کنند