سنگ تاریخی تابلوی راهنما

سنگ تاریخی تابلوی راهنما

آخرین نمونه از سنگ های نشانگر قرار داده شده برای یافتن راه توسط واحدهای نظامی برای در زمان مقاومت واقع در هادیم کوی استانبول  است