افزایش چشمگیر دفاتر نوتر

افزایش چشمگیر دفاتر نوتر

وزارت دادگستری دفاتر اسناد رسمی ( نوتر ) را در 78 ناحیه دیگر از 45 استان که دارای دفتر اسناد رسمی ( نوتر ) نبودند در سراسر ترکیه ایجاد کرد