تولید انرژی در ترکیه

همانطور که می دانیم تولید انرژی برای زندگی بشر امروزی هائز اهمیت بسیاری است چرا که ادامه حیات منوط به پروسه تولید و تبدیل انرژی و بخصوص انرژی های پاک است