استانبول کارت چیست؟

استانبول کارت چیست؟

کارت گردشگری استانبول، کارت هوشمندی است که برای پرداخت کرایه در حمل و نقل عمومی  استفاده می شود