روز جهانی مادر در ترکیه

روز جهانی مادر در ترکیه

روز جهانی مادر شاید مهمترین روز ماه می بدون شک روز جهانی مادر باشد. گرچه تاریخ مشخصی ندارد ، اما یکشنبه ، هفته دوم هر سال ، این روز در تمام دنیا جشن گرفته می شود. این روز ویژه فرصتی برای ابراز عشق و سپاسگذاری ما نسبت به مادرمان و بستگانمان است که مادر خانواده […]