آزمون تومر TÖMER چیست

آزمون تومر TÖMER چیست

اگر شخصی در مورد زبان ترکی، دانشگاه های ترکیه، زندگی در ترکیه و راهنمای کامل تحصیل در ترکیه جستجو کند و یا در پی انجام اموری مرتبط با این زمینه ها باشد

آزمون یوس YÖS در ترکیه

آزمون یوس YÖS در ترکیه

مطمئنا یکی از مهمترین سوالات افرادی که قصد مهاجرت و یا گرفتن راهنمای کامل تحصیل در ترکیه را دارند آزمون یوس، چگونگی شرکت در آن و اطلاعات زیادی درباره این آزمون کارگشا