افزایش وسایل نقلیه در ترکیه

افزایش وسایل نقلیه در ترکیه

تعداد خودروهای ثبت نامی در آوریل با 21.4 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 25 میلیون و 594 هزار و 663 دستگاه رسید