خط فقر در ترکیه

خط فقر در ترکیه

مرکز تحقیقات کنفدراسیون متحد آثار عمومی ترکیه (KAMU-AR) بررسی فقر و گرسنگی خود را برای ماه مه منتشر کرده است