درمان سرطان خون در ترکیه

درمان سرطان خون در ترکیه

تعداد مراکز پیوند مغز استخوان در ترکیه بسیار زیاد است. حتی در اروپا، ترکیه به مکانی تبدیل شده است که بیشترین مراکز پیوند مغز استخوان در آن انجام می شود