عبور کاسترو 10 از بسفر

عبور کاسترو 10 از بسفر

برای رساندن 540 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی دریای سیاه به دست شهروندان، کار در دریا و خشکی با سرعت بالا ادامه دارد