مراکز خرید پس از استراحت 17 روزه درهای خود را باز کردند

بازگشایی مراکز خرید استانبول

بازگشایی مراکز خرید استانبول بعد از تعطیلی 17 روزه مراکز خرید در ترکیه درهای خود را برای بازدید کنندگان و کسانی که مایل به خرید هستند باز کردند. با توجه به اقدامات انجام شده برای بازگرداندن زندگی به حالت طبیعی مجدداً تجارت خود را از سر می گیرند. در ورودی ها به دلیل اندازه گیری […]