خودروی ملی ترکیه Togg

خودروی ملی ترکیه Togg

پست جدیدی در مورد خودروی ملی ترکیه در صفحه کمپانی منتشر شده که تایید می کند پس از تحقیقات مستمر و بررسی های جزء به جزء اولین بدنه