منصوب شدن گوخان یوکسل موفق ترین شهردار منطقه استانبول برای دومین بار

منصوب شدن گوخان یوکسل

گوخان یوكسل موفق ترین شهردار منطقه استانبول برای دومین بار منصوب شد در ارزیابی عملکرد شهرداران منطقه که توسط شرکت تحقیقاتی SONAR در سراسر استانبول انجام شد ، شهردار کارتال ، گوخان یوکل در میان 39 شهردار مقام اول را کسب کرد. منصوب شدن گوخان یوکسل موفق ترین شهردار منطقه استانبول برای دومین بار خطاب […]