دانشگاه ایشیک (نور) استانبول

دانشگاه ایشیک استانبول

دانشگاه ایشیک استانبول یکی از دانشگاه های خصوصی ترکیه است که در شهر استانبول واقع شده است. تاریخچه تأسیس دانشگاه ایشیک اساس تشکیل دانشگاه ایشیک به حدود ۱۳۵ سال پیش باز می گردد. این دانشگاه در واقع بخشی از مدارس ایشیک بنیاد مکتب های فیضیه می باشد که توسط مدرسه فیضی – سیبیان در ۱۴ […]